Algemeen

Privacyreglement


Geachte heer, mevrouw,
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in uw dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld een medisch specialist in het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, een laboratorium of een fysiotherapeut worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens gebruikt worden voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen bijvoorbeeld de huisartsengroep. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Een voorbeeld: bij een overlijden moet de behandelend arts een verklaring van overlijden afgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Uw arts draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens Voorbeelden zijn de praktijkassistente, de praktijkondersteuner. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijnen

Binnen de huisartsenpraktijk is het de gewoonte de verschillende patiëntengegevens met het oog op de continuïteit van zorg integraal op een kaart of in een bestand vast te leggen en langere tijd te bewaren. Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De algemene bewaartermijn is tien jaar maar de termijn kan ook langer zijn, als dat voor het verlenen van goede medische zorg nuttig is. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw arts moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen. Voor een afschriftverzoek per pagina maximaal 0.23 met een maximum van 4.50 per verzoek; voor afschriften op een andere gegevensdrager dan op papier (zoals op diskette of via pc of op röntgenfoto) maximaal 4.50. Voor afschriften meer dan 100 blz. kan maximaal 22.50 gevraagd worden. Voor afschriften uit een moeilijk toegankelijke registratie (bijvoorbeeld microfilm) is een vergoeding maximaal 22.50.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de arts vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u toch prijsstelt op bewaring van de gegevens, uw arts verzoeken (bepaalde) gegevens voor andere af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt u arts vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw arts moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

<< Suggesties | Overzicht | Bereikbaarheid >>

Algemeen

Diensten

Praktijkondersteuner

Website Informatie